Zasady gry

1.Czas trwania grywalizacji.

Grywalizacja “Gdzie jest Mikołaj?” trwa przez 10 kolejnych dni, od 11 do 20 grudnia 2022 roku.

2. Uczestnicy grywalizacji 

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych. Ze względu jednak na stopień trudności zadań optymalny wiek ucznia to 12-14 lat (klasy 6-8). 

W grywalizacji mogą brać udział również uczniowie edukacji domowej.

3. Czego potrzebuje uczeń aby z sukcesem uczestniczyć w grywalizacji?

  • Danych dostępowych do platformy https://www.gdziejestmikolaj.pl/  
  • Komputera (wszystkie zagadki należy rozwiązywać na komputerze).
  • Telefonu komórkowego (z zainstalowanym dowolnym  programem do skanowania kodów kreskowych oraz QR).
  • Kontaktu ze swoim nauczycielem – może się zdarzyć, że wasz opiekun będzie posiadał kod / fragment kodu itp., którego będziecie potrzebowali w danym momencie gry.

4. Obowiązki nauczyciela

Nauczyciel – opiekun zgłasza szkołę oraz ucznia/uczniów do grywalizacji, poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl/

Nauczyciel  zapoznaje uczestników zabawy z zasadami gry, przed rozpoczęciem grywalizacji oraz zwraca  szczególną uwagę na przestrzeganie zasad Fair Play.

Wspiera i pomaga uczniom.

Kontaktuje się z organizatorami grywalizacji w przypadku zaistnienia problemów w trakcie gry.

5. Zgłoszenie ucznia do grywalizacji.

Zgłoszenie ucznia do grywalizacji odbywa się wyłącznie poprzez specjalnie przygotowany formularz dostępny na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/

Zgłoszenia takiego dokonuje wyłącznie nauczyciel, który staje się opiekunem ucznia w grywalizacji, podając w formularzu rejestracyjnym jedynie nazwę użytkownika/nick ucznia (bez podawania pełnego nazwiska) – np. Robert G. Jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 15 uczniów. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy ten sam nauczyciel pracuje w dwóch placówkach. W tym przypadku może zgłosić maksymalnie po 15 uczniów z każdej szkoły, rejestrując oddzielnie każdą placówkę. 

Uczniowie biorą udział w rankingu: 

indywidualnym – wszyscy uczniowie 

zespołowym –  jeden zespół to 5 uczniów; jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie trzy zespoły; jeżeli nauczyciel zgłosi mniej niż 5 osób, wtedy uczestniczą one tylko w rywalizacji indywidualnej; jeśli nauczyciel zgłosi np. 7 osób, wtedy pierwsze pięć tworzą zespół, a pozostałe dwie są w klasyfikowane indywidualnie.

szkolnej – uczestniczą szkoły, z których zgłoszony został przynajmniej jeden zespół

6. Termin zgłoszenia ucznia  do grywalizacji

Nauczyciele zgłaszają uczniów do grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?” w terminie do 8 grudnia (do godziny 8.00). Patrz także Ograniczenia punkt 21. 

7. Numeracja szkół i uczniów

Każda zgłoszona do grywalizacji szkoła otrzyma losowo przydzielony przez organizatorów numer. Każdemu zespołowi z danej szkoły  zostanie przydzielona litera alfabetu, która będzie częścią nazwy każdego ucznia.

Przykład dla szkoły o nazwie:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Marczyskach, która zgłosiła 5 uczniów do projektu:

01. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Marczyskach

Zespół uczniów:

01.A. Krzysztof J

01.A Andrzej.W

01.A Oliwia G

01.A Paweł O

01.A Wiktor-P

Jeżeli ta sama szkoła zgłosi kolejną drużynę zostanie jej nadana litera B itp., czyli np.:

01.B. Marcin R

01.B. Olga S

itp.

8. Rejestracja oraz logowanie

Uczestnictwo w grywalizacji będzie wymagało założenia konta (tzw. rejestracji) na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl/

Rejestracji uczestników grywalizacji, na powyższej stronie, dokonują organizatorzy, na podstawie danych zgłoszonych przez nauczycieli.

Po rejestracji uczniów dane dostępowe do ich kont, przed rozpoczęciem grywalizacji, przesyłane są pocztą e-mail nauczycielom-opiekunom, którzy następnie przekazują loginy i hasła uczniom.

9. Publikacja zagadki dnia

Każdego dnia w trakcie grywalizacji, pomiędzy godziną 19.00 a 19.15, na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/  będzie opublikowana zagadka dnia. W tym samym momencie zostanie opublikowany również link do zagadki na dodatkowej stronie . Adres tej strony internetowej zostanie przekazany uczniom poprzez ich nauczycieli przed rozpoczęciem grywalizacji.

Dostęp do zagadki z danego dnia będą mieli wyłącznie zalogowani na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/ uczestnicy grywalizacji. 

W przypadku awarii lub problemów technicznych, zagadka dnia na stronie www.gdziejestmikolaj.pl oraz na stronie zapasowej zostanie opublikowana natychmiast po usunięciu awarii lub ustaniu problemów technicznych.

Upublicznienie zagadki nastąpi następnego dnia, po godzinie 12.00 zarówno na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/ oraz profilu FB  https://www.facebook.com/gdziejestmikolaj .

10. Przesyłanie odpowiedzi przez ucznia

Przesyłanie odpowiedzi przez uczestników grywalizacji, będzie odbywało się wyłącznie poprzez specjalnie przygotowany formularz, który będzie stanowił integralną część zagadki. Formularz odpowiedzi będzie znajdował się zawsze na ostatniej stronie zagadki. Uczeń zwraca szczególną uwagę na poprawność wypełnienia wszystkich pól w formularzu odpowiedzi (nazwę użytkownika oraz kod szkoły). 

Uczniowie mogą przesyłać swoje odpowiedzi do godziny 12.00 następnego dnia, licząc od dnia opublikowania danej zagadki. Po tym czasie nie będą już przyjmowane odpowiedzi i dodawane punkty do rankingu.

Uczeń może przesłać więcej niż jedną odpowiedź, jeżeli np. zorientuje się po wysłaniu odpowiedzi, że wysłał odpowiedź z błędem. Do rankingu będzie liczona pierwsza odpowiedź prawidłowa.

11. Błędy w odpowiedziach

Jeżeli uczeń udzielił poprawnej odpowiedzi, w której znajduje się błąd ortograficzny, tzw. literówka lub odpowiedź jest częściowa – zostanie odjęty mu jeden punkt. 

Przykładowe błędy uczniów:

Oczekiwana poprawna odpowiedź

Odpowiedź ucznia z błędem: 

Londyn

londyn

Paryż

Parysz

Nowy Jork

N.Jork

Za błąd uważa się także podanie nazwy miejscowości w zmienionej formie, niż podana w zagadce, np.: odpowiedź w zagadce: Kair, odpowiedź ucznia Cairo, Cair. W takim przypadku także odejmowany jest jeden punkt.

12. Etapy grywalizacji

Grywalizacja dzieli się na 4 etapy, podczas których punkty do indywidualnego rankingu liczone są w następujący sposób:

Etap I – 11 grudnia 2022 (publikacja zadania testowego – próbnego) Wszyscy uczniowie, którzy prześlą poprawną odpowiedź otrzymują 5 pkt. 

Na tym etapie nie ma znaczenia kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Etap II – 12-13 grudnia 2022. 

Wszyscy uczniowie, którzy w ciągu 30 min., od chwili otrzymania przez nas pierwszej odpowiedzi ucznia, prześlą poprawną odpowiedź, otrzymują 5 pkt, pozostali uczniowie 3 pkt.  

Na tym etapie nie ma znaczenia kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Etap III – 14-19 grudnia 2022. 

5 pkt. – 30 osób (z miejsc 1-30), które jako pierwsze prześlą poprawną odpowiedź;

4 pkt. – 20 kolejnych osób (z miejsc 31-50), które prześlą poprawną odpowiedź;

3 pkt. – 20 kolejnych osób (z miejsc 51-70), które prześlą poprawną odpowiedź;

2 pkt. – 30 kolejnych osób (z miejsc 71-100), które prześlą poprawną odpowiedź;

1 pkt. – wszystkie pozostałe osoby, które prześlą poprawną odpowiedź.

Etap IV – 20 grudnia 2022 (finał grywalizacji).

10 pkt. – 15 osób (z miejsc 1-15), które jako pierwsze prześlą poprawną odpowiedź;

8 pkt. – 10 kolejnych osób (z miejsc 16-25), które prześlą poprawną odpowiedź;

6 pkt. – 10 kolejnych osób (z miejsc 26-35), które prześlą poprawną odpowiedź;

4 pkt. – 15 kolejnych osób (z miejsc 36-50), które prześlą poprawną odpowiedź;

2 pkt. – wszystkie pozostałe osoby, które przesłały poprawną odpowiedź,  

Punkty uzyskane w każdym dniu grywalizacji są sumowane na indywidualnym koncie uczestnika.

13. Ranking

Grywalizacja jest punktowana w trzech kategoriach:

“Indywidualny ranking Mikołaja”

Aktualizacja punktów w rankingu odbywa się w ciągu 12 godzin od czasu zamknięcia formularza.

W rankingu tym, po każdej zagadce, na podstawie przesłanej odpowiedzi, dodawana jest do konta uczestnika odpowiednia liczba punktów zależna od etapu grywalizacji.

“Ranking zespołów szkolnych Mikołaja”

Aktualizacja punktów w rankingu odbywa się w ciągu 12 godzin od czasu zamknięcia formularza

W rankingu tym, po każdej zagadce, na podstawie przesłanych odpowiedzi wszystkich członków zespołu, dodawane są punkty, które stanowią sumę zdobytych punktów przez poszczególne osoby z zespołu.

“Ranking szkół Mikołaja”

W rankingu tym biorą udział te szkoły, które zgłosiły przynajmniej jeden zespół. 

Punkty w tym rankingu obliczane są w następujący sposób:

suma punktów zdobytych przez wszystkich uczniów z danej szkoły w trakcie całej grywalizacji / liczbę uczniów. 

Ranking ten zostanie opublikowany w ciągu 24 godzin po zagadce finałowej.

Każdy uczestnik, zespół szkolny oraz szkoła rozpoczynają grywalizację z zerowym dorobkiem punktów.

Wszystkie rankingi prowadzone są w formie online i dostępne będą na stronie internetowej: https://www.gdziejestmikolaj.pl/

14. Taka sama liczba punktów na koniec grywalizacji

W przypadku takiej samej liczby punktów w indywidualnym rankingu na koniec grywalizacji,  o zajętym przez ucznia miejscu decyduje kolejność przesłanych odpowiedzi w IV etapie. Dotyczy to miejsc 1-100.

Taka sama sytuacja dotyczy zespołów uczniowskich oraz szkół. W tym przypadku liczy się pierwsza odpowiedź ucznia z danej szkoły lub zespołu w ostatnim dniu grywalizacji. Dotyczy to zespołów oraz szkół z miejsc 1-25. 

 

15. Nagrody

Nagrody w grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?” przyznawane są wyłącznie w kategorii indywidualnej dla miejsc 1-20. Nagrody zostaną ufundowane oraz przesłane na adres szkoły w ciągu maksymalnie 30 dni od zakończenia grywalizacji przez partnerów projektu, na podstawie rankingu opublikowanego na koniec konkursu. Lista nagród obecnej edycji grywalizacji znajduje się pod adresem: https://www.gdziejestmikolaj.pl/nagrody-w-grywalizacji-iii-edycja/

W przypadku ufundowania dodatkowych nagród dla szkół lub nauczycieli  przez Partnerów grywalizacji zostaną one opublikowane na powyższej stronie.

16. Laureaci i finaliści grywalizacji

-ranking indywidualny

Po podsumowaniu wyników całej grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?” organizatorzy opublikują indywidualną listę rankingową wszystkich uczestników świątecznej zabawy. Uczniowie, którzy zajęli w indywidualnym rankingu miejsca od 1 do 5 otrzymują tytuł laureata grywalizacji. Osoby z miejsc 6-20 tytuł finalisty grywalizacji.

Wszystkie pozostałe osoby, które uzyskały minimum 16 punktów, w klasyfikacji końcowej, otrzymają certyfikaty uczestnictwa w grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?”

-ranking zespołowy oraz szkół

Po podsumowaniu wyników całej grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?” organizatorzy opublikują listę rankingową zespołów oraz szkół uczestniczących w grywalizacji. Zespoły uczniów oraz szkoły, które zajęły w odpowiednim rankingu miejsca od 1 do 3 otrzymają tytuł laureata grywalizacji. Zespoły oraz szkoły z miejsc 4-10 tytuł finalisty grywalizacji.

Wszystkie pozostałe szkoły, z których brał udział w grywalizacji przynajmniej jeden uczeń, który uzyskał minimum 16 punktów otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Listy rankingowe zostaną opublikowane w terminie do 7 dni od chwili zakończenia grywalizacji.

17. Certyfikaty uczestnictwa dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele, których przynajmniej jeden uczeń zdobędzie minimum 16 pkt. otrzymają certyfikaty uczestnictwa w grywalizacji “Gdzie jest Mikołaj?”. Certyfikaty zostaną przesłane na adres e-mail nauczyciela w formacie pdf..

18. Publikacja wizerunku zwycięzców

Osoby, które zostaną laureatami w indywidualnym rankingu grywalizacji (miejsca 1-5) zobowiązane są, w terminie do 3 dni, do przesłania zgód na publikację wizerunku oraz danych osobowych: imienia i nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły. Wraz z powyższą zgodą na adres e-mail organizatora przesyłane jest zdjęcia laureata. Jest to warunkiem przesłania zdobytej nagrody.

Informacje o laureatach zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl/ oraz na stronach internetowych partnerów grywalizacji

19. Odwołania od opublikowanych zagadek / wyników rankingu

W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z zagadkami, rankingiem lub innymi sprawami związanymi z grywalizacją, swoje wątpliwości można zgłaszać poprzez formularz, który znajduje się na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/.

W przypadku składania reklamacji należy wyraźnie wskazać co jest przyczyną reklamacji. Do listu e-mail należy załączyć print  screen ekranu lub film, który potwierdzałby  słuszność reklamacji. 

Reklamacja, w trakcie trwania etapu I – III, może zostać zgłoszona przez uczestnika grywalizacji lub nauczyciela w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili opublikowania punktacji z danego dnia.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 24 godzin od jej przesłania.

Reklamację dotyczącą ostatniego zadania grywalizacji można zgłaszać maksymalnie do 21 grudnia do godziny 21.00.  Po tym terminie żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

20. Dane osobowe uczniów

W trakcie grywalizacji organizatorzy nie gromadzą danych osobowych uczniów. Każdy uczestnik zabawy funkcjonuje pod nazwą użytkownika, tzw. nick`iem.

21. Ograniczenia

W przypadku osiągnięcia liczby 1000 użytkowników zabawy  organizatorzy zmniejszą liczbę przyjmowanych zgłoszeń do maksymalnie 10 osób z danej szkoły. W przypadku osiągnięcia liczby uczniów 1300 w grywalizacji rejestracja zostanie zakończona przed czasem.

22. Wymaganie techniczne

Zagadki w grywalizacji są testowane, pod kątem prawidłowości ich działania, na komputerze z systemem Windows 10 oraz Windows 11. Zalecaną przeglądarką internetową  jest najnowsza, w danym momencie, przeglądarka Chrome. W przeglądarce internetowej należy włączyć obsługę skryptów Java Script (jeżeli jest to opcja wyłączona). W trakcie grywalizacji przed każdą zagadką uczeń powinien wyczyścić dane przeglądanych stron internetowych.

23. Organizator grywalizacji: Dariusz Hryń, Grażyna Cetnarowska, Agnieszka Jakowuk, Bożena Stocka

24. Partner grywalizacji: MAC Edukacja, Wydawnictwo Meridian, MappLab

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję